Gaasi ülekandetasude avalik konsultatsioon

Komisjoni määruse (EL) 2017/460, millega kehtestatakse võrgueeskiri gaasi ülekandetasude ühtlustatud ülesehituse põhimõtete kohta (edaspidi TAR), artikkel 26 näeb ette riikliku reguleeriva asutuse poolt lõpliku konsulteerimise läbi viimist enne ülekandetasude ja ülekandega mitteseotud tasude põhjendatud otsuse tegemist.Ülekandetasude ja ülekandega mitteseotud tasude lõplik konsultatsioon viiakse läbi ajavahemikul 27.05.2019 kuni 26.07.2019 kestusega kaks kuud (TAR artikkel 26 lõige 2). Konsultatsioonidokument on leitav siit.Lõpliku konsultatsiooni sihtgrupiks on Eesti ülekandevõrgu kasutajad, lisaks edastatakse konsultatsioonidokument ka Energeetika Reguleerivate Asutuste Koostööametile (edaspidi ACER) analüüsiks ja järelduste tegemiseks (TAR artikkel 27 lõige1). Lisaks informeeritakse lõpliku konsultatsiooni toimumisest ka naaberriikide (Läti ja Soome) riiklike reguleerivaid asutusi.Konsultatsiooni läbiviija avaldab ühe kuu jooksul pärast lõpliku konsulteerimise lõppemist konsulteerimisel saadud vastused ja nende kokkuvõtte (TAR artikkel 26 lõige 3). 

Gaasi ülekandetasude avalik konsultatsioon

Komisjoni määruse (EL) 2017/460, millega kehtestatakse võrgueeskiri gaasi ülekandetasude ühtlustatud ülesehituse põhimõtete kohta (edaspidi TAR), artikkel 26 näeb ette riikliku reguleeriva asutuse poolt lõpliku konsulteerimise läbi viimist enne ülekandetasude ja ülekandega mitteseotud tasude põhjendatud otsuse tegemist.

Ülekandetasude ja ülekandega mitteseotud tasude lõplik konsultatsioon viiakse läbi ajavahemikul 27.05.2019 kuni 26.07.2019 kestusega kaks kuud (TAR artikkel 26 lõige 2). Konsultatsioonidokument on leitav siit.

Lõpliku konsultatsiooni sihtgrupiks on Eesti ülekandevõrgu kasutajad, lisaks edastatakse konsultatsioonidokument ka Energeetika Reguleerivate Asutuste Koostööametile (edaspidi ACER) analüüsiks ja järelduste tegemiseks (TAR artikkel 27 lõige1). Lisaks informeeritakse lõpliku konsultatsiooni toimumisest ka naaberriikide (Läti ja Soome) riiklike reguleerivaid asutusi.

Konsultatsiooni läbiviija avaldab ühe kuu jooksul pärast lõpliku konsulteerimise lõppemist konsulteerimisel saadud vastused ja nende kokkuvõtte (TAR artikkel 26 lõige 3).